quote-iconVypočítať cenu

Profesionálny záhradník

zahradnik blog title jpg
Autor: Ing. Barbora Slabeciusová, PhD.
Dátum: 10.12.2023
Prečítané: 368x
Navrhnúť efektnú a dynamicky sa meniacu záhradu Vám pomôže záhradný architekt, ktorý Vám podľa Vašich predstáv vypracuje záhradný projekt. Aby však záhrada ostala aj roky po založení krásna a boli vytvorené ideálne podmienky na jej rast je potrebná priebežná a odborná starostlivosť. Správna starostlivosť sa ihneď prejaví na vitalite záhrady, ktorá je základom pre jej estetické pôsobenie. Dobre navrhnutá a správne udržiavaná záhrada sa vďaka optimálnej údržbe premieňa nielen na umelecké dielo, ale aj na živý a navzájom prepojený ekosystém.

Intenzita údržby záhrady je podmienená jej dizajnom. Okrasnú záhradu môžeme definovať aj ako súbor živých a neživých prvkov. Práve zastúpenie živých častí si vyžaduje celoročnú starostlivosť, ktorá je priamo závislá od konkrétnych poveternostných podmienok. Čoraz viac majiteľov záhrad preto využíva na zabezpečenie čiastkovej alebo kompletnej starostlivosti o záhrady služby profesionálnych záhradníkov - odborníkov v oblasti starostlivosti o sadovnícke dielo.

V nasledujúcom článku si priblížime prečo a kedy odporúčame zvoliť na údržbu Vašej záhrady služby profesionálneho záhradníka.
profesionalny zahradnik jpg
Záhradník je nápomocný ako pri navrhovaní, tak aj počas a po realizácii okrasnej záhrady.

Zakladanie záhrad

Aj keď profesionálny záhradník vykonáva najme údržby záhrad po ich realizácii, záhradný architekt môže spolupracovať so záhradníkom už v štádiu projekcie a realizácie záhrady. Pri revitalizácii starých záhrad sa zapája aj do etapy vypracovania záhradného projektu, pričom využíva svoje vedomosti a skúsenosti z oblasti starostlivosti o rastlinné prvky. Záhradník sa vie orientovať v záhradnom projekte, ktorý vypracoval záhradný architekt a spolu s ostatnými profesistami sa zúčastňuje na realizácii záhrady. Je predovšetkým zodpovedný za prípravu pôdy pred samotným založením záhrady. Rozoznáva jednotlivé pôdne typy a vie navrhnúť opatrenia potrebné na skvalitnenie pôdy pred samotnou výsadbou rastlín.

Na upravený terén vysádza nielen okrasné záhony, ale aj solitérne dreviny. V prípade stromov postupuje podľa arboristických zásad a následne realizuje povýsadbový a výchovný rez. Pri výsadbe postupuje podľa osadzovacieho plánu rastlín a aplikuje do praxe vedomosti o jednotlivých rastlinných druhoch. Keďže záhradníci dokonale ovládajú rastlinný sortiment, poznajú nároky rastlín na svetlo, teplo a pôdu, v prípade nedostupnosti navrhnutého druhu rastliny, vie klientovi odporučiť jeho adekvátnu náhradu. Pred výsadbou kontroluje zdravotný stav rastliny a vitalitu koreňového systému.

Záhradník tiež zakladá trávniky, či už výsevom alebo položením trávnych kobercov. Založenie trávnika záhradníkom zahŕňa mechanickú prípravu pôdy, jej odburinenie, vylepšenie jej vlastností a následne povýsadbovú starostlivosť ako napr. polievanie, valcovanie a kosenie trávnikov, až kým sa nedosiahne požadovaná kvalita.
mykorhizne huby png
Pri výsadbe rastlín a stromov odporúčame vždy používať mykorhízne huby. Granulovaný prípravok Symbivit sa napája na koreňový systém rastliny a zabezpečuje jej lepšie sa ujať v nových pôdnych podmienkach.

Starostlivosť o záhradu po jej založení

Záhradník zabezpečuje kompletnú starostlivosť o okrasné a úžitkové záhony. Vykonáva ich hnojenie, realizuje rez rastlín vzhľadom na ich prirodzený habitus a ročné obdobie. Do záhonov dopĺňa podľa potreby mulčovací materiál, kontroluje zdravotný stav rastlín. Vďaka svojim vedomostiam vie rozoznať jednotlivé choroby a škodcov rastlín a navrhnúť potrebné opatrenia na ich odstránenie, vykonáva tiež opatrenia spojené s prevenciou chorôb a škodcov. Pravidelne odstraňuje zo záhonov burinu a pripravuje ich na zimné obdobie. Do záhonov dosádza v prípade potreby nové rastliny.

Služby záhradníkov využívajú majitelia záhrad aj pri starostlivosti o trávnik. Vypestovanie a udržanie zdravého trávnika nebýva totiž v mnohých prípadoch jednoduché. Záhradník vysvetlí majiteľovi záhrady v čom spočíva problém pri zmachovatelom, vysychajúcom alebo zaburinenom trávniku. Pomocou správnej techniky odburiňovania, hnojenia a pieskovania vie záhradník dosiahnuť optimálnu kvalitu trávnatých plôch. Chápe, že aj vertikutácia trávnika a aerifikácia trávnika sú dôležité úkony pre dosiahnutie krásnej a zdravej trávnatej plochy. Pri rozľahlých záhradách môže záhradník alebo záhradnícka firma zabezpečovať aj pravidelné kosenie trávnikov.

Starostlivosť o dreviny patrí tiež k žiadaným službám záhradníkov, nakoľko si vyžaduje bohaté skúsenosti a vedomosti z oblasti arboristiky, pri ovocných stromoch aj z oblasti ovocinárstva. Či už ide o povýsadbový a výchovný rez stromov, kedy je naším cieľom zapestovanie koruny alebo o rezy zdravotné, udržiavacie alebo zmladzovacie, odporúčame vykonanie tohto zásahu zveriť do rúk záhradníka. Nesprávny rez môže zásadne poškodiť zdravotný stav a habitus celej dreviny, najmä pri vzrastlých stromoch neodporúčame vykonávať orezy svojpomocne.

  • Ak v záhrade absentuje automatický závlahový systém, záhradník môže byť zodpovedný aj za pravidelné polievanie záhonov a trávnika. Záhradník alebo záhradnícka firma môžu byť zodpovední aj za kontrolu automatických závlahových systémov, údržbu technologických častí záhrady, starostlivosť o vodné prvky a jazierka.
zahradnik polievanie jpg
Ako sme už spomenuli, vedomosti a zručnosti záhradníkov sú esenciálne najmä počas a po kompletizácii záhradného diela.

Na záver

Práca v záhrade je pre mnohých nielen nutnosťou, ale zároveň aj príjemným relaxom. Existujú však činnosti, ktoré si pre svoju odbornosť, rozsah alebo časovú náročnosť vyžadujú starostlivosť profesionálneho záhradníka alebo záhradníckej firmy. Na zabezpečenie profesionálnej starostlivosti o záhradu sú zväčša potrebné aj špecifické pracovné nástroje a stroje. V prípade zverenia záhrady do rúk záhradníka, nie je potrebná ich kúpa, skladovanie a osobitná starostlivosť o ne. Sezónne nároky záhrady na údržbu nemusia byť vždy v súlade s časovými možnosťami a plánmi svojich majiteľov. Služby profesionálneho záhradníka sú dostupné počas celého roka a preto vedia odbremeniť majiteľov záhrady keď je to potrebné, či už čiastkovo alebo pravidelne počas celého roka.

Pri výbere záhradníka alebo záhradníckej firmy, ktorej zveríte údržbu Vašej záhrady, odporúčame prihliadať na jej skúsenosti, ale aj na referencie predošlých zákazníkov. Keďže záhradníci pracujú so živými prvkami, následná náprava chýb spôsobených neodbornou údržbou môže byť finančne, ale najmä časovo náročná.